ประกาศ

เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในหนังสือคู่มือ "เรื่องที่คุณควรทราบ" จึงขอแก้ไขดังนี้
หน้าที่ 22 กรอบสีดำที่ 1 แก้จาก "เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งจากข้อต่อไปนี้" เป็น "เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร ใช้เอกสารทั้งหมด ดังต่อไปนี้"

โปรแกรมรับสมัครนักเรียนชั้น ม. ๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ขณะนี้ได้พ้นกำหนดระยะเวลากรอกข้อมูลทางระบบอินเทอร์เนตแล้ว นักเรียนที่ยังไม่ทำการสมัครให้มาสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในวันที่ 24 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8:30 น. - 16.30 น.
นักเรียนที่ทำใบสมัครหาย สามารถพิมพ์ใบสมัครใหม่ได้ผ่านทางเมนู "พิมพ์ใบสมัครใหม่" แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้อีก
นักเรียนที่ต้องการแก้ไขข้อมูลให้มาแก้ไขข้อมูลได้ที่โรงเรียนตามวันที่สมัคร


เอกสารประกาศการรับสมัคร

  • ปฏิทินการรับนักเรียนชั้น ม.๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด
  • การรับสมัครนักเรียนปกติเข้าศึกษาต่อ เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด
  • การรับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด
  • การรับสมัครนักเรียนโควตาจังหวัด เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ [ประกาศ] [ใบสมัคร] [ใบรับรองผลการเรียน]
Triamudom Entrance. © 2013 Ayodia Co.,Ltd. , All Rights Reserved.