ขั้นตอนการสมัคร


1. ศึกษาประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่องการรับสมัครนักเรียนประเภทโควตาจังหวัด
2. เตรียมไฟล์เอกสารสำหรับอัพโหลด ชนิด JPG หรือ PNG ขนาดแต่ละไฟล์ไม่เกิน 5MB ดังนี้
  1. รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
  2. บัตรประจำตัวประชาชน
  3. ใบ ปพ.1 (5 ภาคเรียน)
  4. ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชา (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อให้โรงเรียนที่กำลังศึกษารับรอง)
  5. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
3. นักเรียนต้องกำหนดรหัสผ่านของตนเอง เพื่อตรวจสอบสถานะการสมัครในภายหลัง
4. การสมัครเสร็จสมบูรณ์เมื่อนักเรียนกด "ส่งข้อมูล"

เมื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาตรวจสอบข้อมูลพบว่าเป็นเท็จจะตัดสิทธิ์การสมัครสอบทุกประเภท และจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
การตัดสินของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาถือเป็นที่สิ้นสุด